Genes, Development And Behavior
Department of Translational Neuroscience
Utrecht, The Netherlands

Lab Members

Kristel Kleijer - Ph.D. Student
phone: (+31) (0)88 75 50690
e-mail: k.t.e.kleijer@umcutrecht.nl

Asami Oguro-Ando - postdoc
e-mail: a.oguro@umcutrecht.nl

Henk S. Spierenburg - technician
phone: (+31) (0)88 75 68201
e-mail: h.a.spierenburg@umcutrecht.nl

Secretariat

Ria van Vlaardingen, secretary to Peter Burbach & Office Manager
phone: (+31) (0)88 75 68810
e-mail: h.c.vanvlaardingen@umcutrecht.nl