Genes, Development And Behavior
Department of Translational Neuroscience
Utrecht, The Netherlands

BACHELOR / UNDERGRADUATE TEACHING 

 

Biomedische Wetenschappen

 

Introductie Neurowetenschappen
BA jaar 1 (niveau 1)
Coördinator: 
Maartje Veeneman

Deze cursus laat de student kennismaken met verschillende aspecten van de neurowetenschappen. In de neurowetenschappen proberen we de werking van het brein te ontrafelen. Dit doen we door het brein te bestuderen op verschillende niveaus en in relatie tot bepaalde gedragingen en ziektebeelden. In deze cursus bespreken onderzoekers van het UMCU Hersencentrum telkens binnen hun expertise een onderwerp. Er komen verschillende ziektebeelden aan de orde, zoals epilepsie, obesitas en ADHD. Er wordt er ingegaan op verschillende benaderingen, methoden en technieken die ons is staat stellen het brein te bestuderen op genetisch, cellulair, netwerk en gedragsniveau. Naast deze kennismaking met de neurowetenschappen wordt er uitgebreid geoefend met het lezen, verwerken en samenvatten van wetenschappelijke literatuur.

Voor meer informatie 

 

Neurowetenschappen
BA jaar 2 (niveau 2)
Contact: 
Geert Ramakers

De hersenen zijn een ongelofelijk gecompliceerd en goed georganiseerd orgaan, verantwoordelijk voor zintuiglijke waarnemingen en bewegingen, voor handhaving van het inwendige milieu en een adequaat adaptief gedrag bij wijzigingen van het externe milieu, voor leren, geheugen en andere cognitieve functies. Gedurende dit blok verwerft de student basisinzicht in de ontwikkeling, structuur en functie van het zenuwstelsel. Ook aan de principes van prikkelgeleiding, prikkeloverdracht, neurotransmitters en receptoren wordt aandacht besteed. De student moet inhoudelijke kennis hebben van de verplichte blokken van de bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen. Bij niet voldoen aan de ingangseisen kan door de blokcoördinator extra stof worden opgegeven, die voorafgaand aan het blok bestudeerd moet worden.

Na afloop van het blok kan de student:

 

Voor meer informatie 

 

 

Advanced Neuroscience
BA jaar 3 (niveau 3)
Coordinator: 
Geert Ramakers

The main topic of this course is "Plasticity", which will address neurochemistry, neurophysiology, and molecular biological concepts and methods that play a role in the (patho)physiology of the nervous system. The focus will be on the multidisciplinary character of neuroscience research, on designing and conducting experiments independently, and on gaining experimental skills in neurobiological and neuropharmalogical research. Students need to have completed the first bachelor's year of Biomedical Sciences, as well as the second-year course 'Neuroscience' (Neurowetenschappen) . Basic knowledge of anatomy, physiology and pharmacology of the nervous system is required.

At the end of this course, the student has gained:

Voor meer informatie 

 

 

General Pharmacology
BA jaar 3 (niveau 3)
Contact: 
Mirjam Gerrits   Rahul Pandit 

Pharmacology can be defined as a scientific discipline in which the interaction between chemicals (e.g. drugs) and the living organism is studied. This interaction can be approached with the question "what does the drug do to the body?", but also by asking "what does the bodydo with the drug?". These respective research fields are called pharmacodynamics and pharmacokinetics. Pharmacokinetics concentrates on the adsorption, distribution, biotransformation and elimination of a drug. Together with the dosage of the drug applied, these aspects define the concentration of the drug at the site where it acts and as a consequence dictate the intensity of the biological effect of the drug in time.

Pharmacodynamics deals with the biological effect itself and concentrates on the mode of action of a drug. This course presents pharmacokinetics and pharmacodynamics at an introductory level. In addition the kinetics and dynamics will be integrated with a  focus on the pharmacology of the central and peripheral nervous system.

In this course the teachers from the department of Translational Neuroscience cover the topics Pharmacokinetics and Pharmacology of the central nervous system.

Voor meer informatie 

 

 

Research projects
BA jaar  3
Contact voor de afdeling:  
Geert Ramakers

Het eindproduct is een in het Engels geschreven essay in de vorm van een wetenschappelijk artikel, met een theoretische inleiding die een weergave is van de huidige literatuur op het betreffende gebied. Indien er gegronde redenen voor zijn, kan het essay in het Nederlands worden geschreven. U doorloopt een gehele onderzoekscyclus, van literatuur bestuderen, een hypothese formuleren, een experiment opzetten en uitvoeren, de resultaten analyseren, conclusies trekken, naar het resultaat opschrijven. Deze cursus kan worden gebruikt bij de keuze voor een Masterprogramma. De student kiest, eventueel met een collega-student, een laboratorium of onderzoeksgroep waar hij een onderzoek uitvoert en er een verslag over schrijft. Indien het praktische deel samen met een andere student wordt uitgevoerd, kan dit deel gezamenlijk worden beschreven en zal dit deel van het Researchproject en het essay dus

gelijk zijn. Het verslag of eindproduct wordt in het Engels geschreven en moet een literatuuroverzicht bevatten van ongeveer 15-25 bladzijden, waarbij ongeveer 15-25 primaire artikelen zijn gebruikt. De inleiding kan worden gezien als een scriptie, review, of bachelorthesis, namen die in afgelopen jaren zijn gebruikt. Het literatuurgedeelte is uniek en kan dus niet hetzelfde zijn als het deel dat door een medestudent wordt geschreven.

De gebruikelijke vorm van het eindproduct is in de vorm van een wetenschappelijk artikel, dat voor het doel van deze cursus is aangepast: de inleiding wordt uitgebreid tot een literatuuroverzicht, waarin het gedane onderzoek in een context wordt geplaatst. Het onderzoek dat is uitgevoerd en geanalyseerd wordt beschreven in het laatste deel van het eindproduct, soms als apart hoofdstuk, soms geïntegreerd in het literatuurdeel.

Projecten kunnen worden uitgevoerd bij alle stafleden van de afdeling Translational Neuroscience.

 

Honours program bachelor
BA jaar 2 en 3
Contact voor de afdeling: 
Geert Ramakers

Voor getalenteerde en gemotiveerde studenten die een extra uitdaging zoeken bovenop het gewone curriculum, zijn er twee mogelijke honours programma's: de universiteitsbrede honours minor "Descartes College" en het BMW-specifieke honours programma (HP-BMW). Beide programma's vragen extra studiebelasting, maar leveren ook extra studiepunten op.

Descartes College UU

De universiteitsbrede honours minor is gestart in het studiejaar 2006-2007. Het doel van de honours minor is om de intellectuele en academische kwaliteiten van de student te verdiepen én te verbreden. Om dat te bereiken is een veeleisend, interdisciplinair programma opgezet. De minor duurt in totaal twee jaar en bestaat uit vier interdisciplinaire en interactieve cursussen van elk 7,5 studiepunten, totaal dus 30 studiepunten. In de cursussen staat de wetenschap in al haar facetten centraal. Voor meer informatie: www.minors.uu.nl. Begin mei krijgen alle eerstejaars studenten met een gemiddeld cijfer van 7,5 of hoger een uitnodiging om mee te doen aan de selectie voor het Descartes College.

Honours programma BMW

Dit honours programma is opgezet om gemotiveerde en getalenteerde BMW-studenten een verdieping te bieden binnen de Biomedische Wetenschappen. Het programma bestaat uit gemeenschappelijke bijeenkomsten en een individueel project. Bij het individuele project verdiept de student zich in een onderwerp, onder begeleiding van een senior onderzoeker. Dit project kan bestaan uit theoretische en/of praktische onderdelen. Bij de gemeenschappelijke bijeenkomsten verdiepen de studenten zich in wetenschappelijke artikelen en bediscussiëren zij wetenschappelijke gegevens. Het programma is toegankelijk voor geselecteerde 1e-jaars studenten die doorgaan naar hun tweede studiejaar. Het programma duurt twee jaar en levert in totaal 30 studiepunten op. Eerstejaars studenten die geïnteresseerd zijn in het volgen van het honours programma BMW kunnen zich zelf aanmelden via de opleidingscoördinator of via hun tutor. Daarnaast wordt er uiterlijk eind mei een selectie gemaakt van de beste 15% van alle 1e-jaars studenten. Deze studenten worden allen uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure middels het schrijven van een motivatiebrief. Vervolgens volgen er gesprekken met de opleidingscoördinator en de coördinator van het honours programma. Uit alle gegadigden worden begin juli maximaal 8 studenten geselecteerd.

 

Geneeskunde CRU2006


Basale Farmacologie
Bachelor Geneeskunde
Contact:  / 
Mirjam Gerrits / Rahul Pandit / Roger Adan

Docenten van de afdeling Translational Neuroscience verzorgen het (basale) farmacologie-onderwijs in de bachelors Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de basale farmacologie (farmacokinetiek en farmacodynamiek) als farmacotherapie bij ziekten en aandoeningen.

 

Het onderwijs komt in de volgende onderwijsblokken aan de orde:

·         Blok Vorm en Functie:: Inleiding Leerlijn Farmacologie en Farmacotherapie

·         Blok Gezonde en Zieke cellen 1: Farmacodynamiek (cellulaire aangrijpingspunten)

·         Blok Stofwisseling 1: Farmacokinetiek (absorptie en metabolisme van geneesmiddelen)

·         Blok Zintuigen, Hersenen en Beweging 1: Farmacodynamiek (kwantitatieve receptor farmacologie) en Farmacotherapie ziekten van het zenuwstelsel

·         Blok Circulatie 1. Farmacokinetiek (verdeling en eliminatie van geneesmiddelen)

·         Blok Infectie en Immuniteit 1: Farmacotherapie infectieziekten 

·         Blok Regulatie en Integratie: Kwantitatieve farmacokinetiek en farmacodynamiek

·         Blok Circulatie 2: Farmacotherapie cardiovasculaire aandoeningen

·         Blok Zintuigen, Hersenen en Beweging 2: Farmacotherapie pijn

·         Blok Circulatie 3: Farmacotherapie nierziekten en longaandoeningen

·         Blok Stofwisseling 2: Farmacotherapie diabetes mellitus en maag- en darmaandoeningen

·         Blok Groei en Ontwikkeling: Geneesmiddelen en zwangerschap

·         Blok GROEN: Bewustzijnsstoornissen en farmacokinetiek 

Ontwikkelingsstoornissen van de hersenen BA jaar 2
Coördinator: Mirjam Gerrits

De hersenen zijn een prachtig, maar uiterst complex orgaan die ons in staat stellen om fantastische dingen te doen en te beleven. Helaas gaat er nogal eens iets mis in de ontwikkeling van de hersenen, met alle gevolgen van dien. In de wetenschap probeert men door middel van onderzoek meer te weten te komen over de ontwikkeling van de hersenen en over wat er mis kan gaan. In dit keuzeblok krijgt u inzicht in de processen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast maakt u kennis met wetenschappelijk onderzoek naar de verstoringen in deze processen in verschillende stadia van ontwikkeling. Daarbij leert u hoe deze verstoringen tot uiting komen bij pasgeborenen en kinderen. In dit keuzeblok verwerft u de fundamentele kennis en vaardigheden om de te verwachten diagnostische en therapeutische vernieuwingen van de komende jaren te absorberen in de klinische praktijk.

De volgende thema's komen aan de orde

Thema 1:         Embryonale ontwikkeling van de hersenen & congenitale hersenaandoeningen.

Thema 2:         Perinatale risicofactoren en hersenschade.

Thema 3:         Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Thema 4:         Plasticiteit en regeneratie na hersenschade.

 

 

Hersenen: van patiënt tot molecuul
BA Jaar 2
Coördinator: 
Mirjam Gerrits

De functie van de hersenen is het verwerken en opslaan van informatie uit onze interne en externe omgeving op zodanige wijze, dat we met allerlei situaties om kunnen gaan. Talrijke factoren kunnen er helaas aan bijdragen dat de hersenen niet meer optimaal functioneren. Een stoornis in hersenfunctie uit zich in veranderingen in denken, voelen en doen, wat zich weer vertaalt in verschillende psychiatrische of neurologische ziektebeelden. Onze kennis over het functioneren van de hersenen is dankzij neurowetenschappelijk onderzoek de laatste decennia enorm toegenomen. Deze fundamentele kennis heeft meer inzicht gegeven in het disfunctioneren van de hersenen bij psychiatrische of neurologische ziektebeelden. In dit keuzeblok zult u kennismaken met voorbeelden van neurowetenschappelijk onderzoek op verschillende niveaus (van gen tot het gehele organisme). Met deze kennis zult u meer inzicht krijgen in het normale functioneren van de hersenen, maar ook in het disfunctioneren van de hersenen bij verschillende psychische en neurologische aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. De huidige inzichten in de diagnostiek en therapie van psychiatrische en neurologische aandoeningen hebben hun basis in het wetenschappelijk onderzoek. De kennis die u verwerft in dit keuzeblok stelt u beter instaat de te verwachten diagnostische en therapeutische vernieuwingen van de komende jaren te absorberen in de klinische praktijk.

De volgende thema's komen aan de orde:

Thema 1 - Inleiding hersenen & hersenonderzoek

Thema 2 - Beroerte: van patiënt tot molecuul

Thema 3 - Epilepsie: van patiënt tot molecuul

Thema 4 - Psychiatrie: van patiënt tot molecuul

 

 

Honoursprogramma Bachelor CRU+
BA jaar 2 en 3
Contact voor de afdeling: 
Mirjam Gerrits

 

 

University College Utrecht


Cognitive Neuroscience II

BA Level 2
Contact: 
Maartje Veeneman

This course provides an in-depth coverage of sensory processing and the neuroscience underlying complex mental functions. In order to understand and interact with our environment, the brain needs to process large amounts of sensory information. The first part of the course focusses on the processing of information by the different sensory modalities. Sensory information influences behavioral responses, but behavior is not the sum of the perceived information of the world around us. In the second part we focus on the complex mental functions that also influence the behavioral outcome. In this light, we will discuss the neuroscience underlying memory, emotion, reward and decision making.

https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2015&taal=en&cursus=UCSCICOG21

 

 

Biologie


Neurobiologie

Niveau 2
Contact: 
Maartje Veeneman

Deze cursus heeft als doel de student een brede basiskennis bij te brengen van de moderne neurowetenschappen.  In het eerste deel richten we ons met name op de basale fysiologie van neuronen en de neurotransmissie, tevens  krijgt de student inzicht in de functionele en neuro-anatomische anatomie. In het tweede deel  worden de sensorische en  motorische systemen besproken en hier komen ook complexere hersenfuncties aan bod zoals taal, slaap, emotie en geheugen.

Voor meer informatie:

https://osiris.uu.nl/osiris_student_uuprd/OnderwijsCatalogusSelect.do?selectie=cursus&collegejaar=2014&cursus=B-B2NEUR10&taal=nl

 

MASTER / POSTGRADUATE TEACHING

 

Master Neuroscience and Cognition (Graduate School Life Sciences)
Coördinator: 
Geert Ramakers

Track Experimental and Clinical Neuroscience 
Coördinator:  
Elly Hol

Master course Fundamentals of Neuroscience and Cognition
Contact: 
Geert Ramakers

The course Fundamentals of Neuroscience and Cognition is a ten week course and obligatory for all Neuroscience and Cognition Master students. During the course the basic principles of neuroscience will be explained. The main aim of this course is to give a good overview of all disciplines, to meet the scientists involved and to explain how all disciplines interact in resolving key questions about brain function and disease. The course is organised in two parts. The first part (4 weeks) covers general features (Development, Anatomy, Physiology), deficiencies (Molecules of Life and the Study of Cognition and Internship Orientation. The second part (6 weeks) consists of five clusters; each cluster highlights a specific aspect of neuroscience research. The final exam of the course needs to passed to continue in the master program.

 

Essentials of Neuroscience (both face-to-face and on-line)
Contact: Geert Ramakers

This intense two weeks course is intended for non-neuroscience master students who want to get more background into neuroscience. The aim of the course is to provide sufficient background in molecular and cellular neuroscience to understand mechanisms underlying neurological diseases. The lectures during the course cover a broad range of neuroscience topics from gene to neurological disease and include neuro-anatomy, neurodevelopment, synaptic plasticity, neurogenetics and diseases such as Epilepsy, Anorexia nervosa, Obesity and Parkinsons disease and are given by experts from the Rudolf Magnus Institute of Neurosciences. During the afternoons the students will work in couples on an assignment on a neurological disease. This assignment will results in a scientific presentation on the disease, which will discuss all aspects covered in the lectures, ranging from clinical symptoms and treatment, to molecular and cellular mechanisms, to genetic studies and genes involved. These presentations will be held on the last Friday during a symposium.

 

Honoursprogramma Master CRU+Contact voor de afdeling: Mirjam Gerrits

 

 

Ph.D.

 

PhD training
Coördinator: 
Geert Ramakers

De PhD training bestaat uit een opleiding van 20 EC vrij in te vullen door de PhD studenten zelf. De afdeling participeert in een aantal cursussen die binnen het programma worden verzorgt als docent, als lid van organiserende commissie  en als coördinator. Verder heeft er een docent plaats in de onderwijscommissie van de PhD opleiding (Jeroen Pasterkamp) en zijn er twee docenten mentor/vertrouwenspersoon (Mirjam Gerrits en Geert Ramakers).

 

.

 

PhD course BCRM Neurodevelopment
Coördinator vanuit de afdeling: 
Jeroen Pasterkamp

Het doel van de cursus is zorgen dat de deelnemers een grondig begrip krijgen van de moleculaire en cellulaire basis van de neuronale ontwikkeling. Daarnaast worden technieken en diermodellen besproken die kunnen worden gebruikt bij het bestuderen van de ontwikkeling van het zenuwstelsel.

De cursus is verdeeld in 5 sessies over de volgende onderwerpen; verschillende aspecten van de neuronale ontwikkeling, verschillende neuronale systemen en verschillende diermodellen. Elke sessie wordt afgesloten met een lezing over een ziektebeeld om te illustreren hoe defecten in neuronale ontwikkeling relateren met ziekte en neuronale beschadiging.

Hoofdonderwerpen zijn: